YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 Tveje Merløse kirke set fra syd

         

 Oversigt over de fra gammel tid kendte matrikler hvoraf nogen ikke eksistere mere.

 

 

       

Et udsnit over Mierløse Byes Jorder før udskiftningen i 1787 .  Kortet til venstre er et af de ældste.           Alder på dette matr.kort kendes ikke, men nu er der matr.nr. på

 

Matrikel nr. 1, der ligger/lå lige vest for kirken, er degneboligen, der ses som en vinkelbygning, hvor der både var beboelse for degnen, skolestue og stald.

Degnen havde et mindre landbrug. Jordtilliggendet ligger på den anden side af kirken, skrådt ned til højre.

Ejendommen med den lange længe, er Den Gamle Præstegård der lå lige nord for kirken.

Den lange længe tyder på, at der har været en kirkelade måske til tiende.

Præstegården, der blev fæstet ud, fordi præsten boede inde i Holbæk, er senere flyttet ned hvor mat.nr. 7, Stradebrogaard, er. Nedbrændte i 1944.

Stradebrogård er idag privat beboelse og erhverv, 2012 Lygas.

 

Matrikel nr. 1 Degneboligen lå der hvor der i dag er et flot rhodedendronbed langs kirkemuren ved den vestlige indgang. 

Degnen havde sit jordbrug på den anden side af kirken det der i dag er langs med Valdemarsejrsvej mod Harmsgården.

Når degnen skulle høste, kørte han kornet på en trillebør gennem kirkegården for at få det hjem.

Senere overgik matr.nr. til gartnerboligen, som matr. nr. 1 d, der i dag har nr. 13a, med en senere udvidelse i 1991 til 13 b, til to familier.

(Se Tveje Merløse kunstnerliv og Gartnerbolig).

 

Matrikel nr. 2 Tveje Merløse nr. 1 er Merløsegården, der tidligere var et fæste under Holbæk Slots Ladegaard.

Der blev senere etableret et Teglværk på jordstykket sydøst for ejendommen. Det er i dag nedrevet og kun stuehuset er tilbage.

Ejendommen hvorpå teglværket lå, er i dag (2012), udmatrikuleret til matr. nr. 3 N

 

Matr. nr. 3 m.fl. var Langagergaard, som ikke eksisterer mere, idet den brændte 2/5-1931.

Gården blev flyttet til det nordøstlig hjørne af krydset Omfartsvejen/Valdemarsejersvej, og kaldes idag uofficielt Harmsgården,

opkald efter familien Harms der flyttede ind, efter at de sandsynligvis havde solgt Merløsegården.

 

Matr. nr. 3b er i dag Den Gamle Skole, Tveje Merløse nr. 14 (se ovenstående tidligere kort matr. nr. 8b )

 

Matr. nr. 3k er i dag havearealet til præsteboligen Tveje Merløse nr. 20 (se ovenstående kort tidligere matr. nr. 8a )

 

Matrikel nr. 4 Tveje Merløse nr. 10, Bredmosegaard, blev efter Merløsegården sognefogedbolig.

I nyere tid har forskellige virksomheder haft til huse på Bredmosegård, og en del af garageanlægget brændte først i 1983-84. 

Der er senere bygget en ny bygning på tværs af hovedbygningen.

 

Matrikel nr. 5a m.fl. Tveje Merløse 8, Hjælmager, hedder i dag Højagergård og er den eneste af de 4 gårde, der stadig drives som landbrug.

 

Matrikel nr. 7 af Merløse, Stradebrogaard, ligger lidt sydfor og udenfor landsbyen i det område, der hedder Stradebro,

centreret omkring hvor Kalveåen løber under Ringstedvej, der måske fra ældre tid har heddet Sorøvej.

Stradebrogaard var i mange år slægtsgård for familien Larsen, og gdr. Anders Larsen blev senere sognefoged.

Hvornår Stradebrogaard  blev "den nye" Præstebolig, vides ikke, men efter branden i 1944 blev den nye gård senere Tyrestation,

 og er nu værksted/beboelse for servicefirmaet Lygas (2012). 

 

Matrikel nr. 8a er angivet i matrikeloversigt af 1844, men findes ikke mere i dag.

Matriklen har ligget i havearealet, hvor Tveje Merløse nr. 20 ligger i dag og har nu matr. 3k

 

Matrikel nr. 8b har ligget hvor Den Gamle Skole ligger i dag og har nu matr. nr. 3b

Der har været en smed Christen Larsen (se under 9a og 9b), men om han har boet på matr. 8a eller b er ukendt.

 

Matrikel nr. 9a i Merløse, blev til den daværende graverbolig. I dag er det bolig for Erik(søn af den tidligere graver Magnus Jensen) og hustru Kamma.

 

Matrikel nr. 9b i Merløse var først bolig for en smed (måske med værksted her i starten), senere blev det købmandshandeln, idag privat beboelse.

 

Matrikel nr. 12a i Merløse, Tveje Merløse nr. 2 b, blev senere udmatrikuleret til 3 grundstykker, Tveje Merløse nr. 2 a, 2 b og nr. 4.

Tveje Merløse nr. 2 b har tidligere været graverbolig da familien Niels Nielsen, boede her. Se graverlisten. (Tilføjet august 2012 Kilde: Anne Frandsen)                          

 

Hospitalet, Tveje Merløse nr. 16, der egentlig ikke har noget med sygehus at gøre, er det lille stråtækte bindingsværkshus ved gadekæret.

Huset har ingen matrikelnr, idet det  ligger på den oprindelige fællesjord.

 

 

Kilde: Danske Gårde II samling, ellers se Velkomstsiden.

 

Tilbage til TOP:

 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, nov. 2011