YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

 

                                Sognepræster ved Tveje Merløse Kirke fra 1540

                                          

                                                 Dette er et gammelt foto fra ca 1870-1880                     Merløse præstegård lå i sin tid på hjørnet af

                                                   lev. af Thorkild Poulsen ,Langagergaard               Roskildevej og Højen, hvor der i dag er nyere bebyggelse.

                                                      (til venstre skimtes taget af smedien).                   Kilde: Scannet foto fra Kirke og Stat bind II 1934

 

    

 

 

 

Sognepræster og kapellaner ved Tveje Merløse Kirke fra 1540.  

Ved reformationen i 1530`erne blev Tveje Merløse kirke anneks til Skt. Nikolai sogn i Holbæk.

Én af de første præster, der nævnes, er Andreas fra år 1540 og derefter nævnes en række  præster for den fælles menighed frem til år 1922,

hvor Tveje Merløse bliver et selvstændigt sogn.

Følgende forkortelser er brugt: Sp. = sogenpræst:  Rdk = residerende kapellan:  1. eller 2.Rdk= 1.ste eller 2.den residerende kapellan.

 

Andreas fra 1540 : Jens Mortensen fra 1549: Niels Mortensen til 1588: Lauritz Matsen 1588-1613:

Esbiørn Lauritzen 1613-1633(død i 1655):

Magister og provst Søren Nielsen May (død 29. september 1679) 1629-1632 kapellan, sognepræst 1633-1679(se kirkehistorien vedr. Den Gamle Altertavle):

Søren Maii eller May(staves lidt forskelligt) var svoger til grev Griffenfeld, som bl.a. var gudfader til een af Søren May´s døtre.

MagisterJacob Ernstsen von Baden 1679-1694 (tidligere præst i Skaane, og tidligere rector ved Holbæk Latinskole):

Johannes Heerfordt 1694-1738( var først rector ved Latinskolen, derefter præst og senere provst) død 2. februar 1738:

(Der var en kapellan I. C. Ruhe dec. 1717, som var øjenvidne til den store brand i Amtskrivergården)

Magister Andreas Nielsen Bredenberg 1738-1753. Blev i 1742 Doctor Theologiæ(afløste Heerfordt som præst og provst) født 1700, død 22. marts 1753:

Magister Peder Troelsen Smith var kapellan fra 1732-1753, derefter sognepræst fra 1753-1784, hvor han byttede embede med sønnen Troels Smith.

Peder Smith var gift med Edel Dorthea Barfoed, datter af kaptajn Claus Barfoed, Holbækgaard:

Troels Smith 1784-1821: Født i Holbæk den 27. januar 1744 og blev først kapellan hos faderen i 1769.

Blev prost i 1802, men frasagde sig embedet i 1810 og tog sin afsked 1821. Døde den 6. december 1823 næsten 80 år gammel.

Troels Smith var gift to gange, først med Anne Agnete Plum, død i 1805, derefter gift med Appollonia Tønnesen født Lottrup, død år 1832.

 

Prof. Dr. teol & phil Jens Henrik Larsen, født Nyk. Sj. 5. maj 1773

var residerende kapellan  i Købeløv og Vindeby sogne på Lolland fra 1801,

2´den residerende kapellan  ved Domkirken i Aarhus 1808, sognepræst i Slangerup 1815 og igen

i 1816 tilbage til Aarhus Domkirke som sognepræst for så at blive

sognepræst både i Holbæk og Merløse sogne fra 1821-1849,

J. H. Larsen en kantet og særegen mand med en hvass replik,

hvorfor han ikke var særlig vellidt, og havde meget få kirkegængere. Dertil kom en tiltagende tunghørighed og åndsfravær.

Han tog sin afsked i 1849 og døde i Kbh. 30 maj 1852.

 

Jens Severin Hvistendahl Galskjøt, født 16. oktober 1797 i Hyllested på Sjælland.

blev ordineret som kateket i 1826. Rdk (residerende kapellan) i Kolding 1931

og Sp (sognepræst) samme sted i 1837.

Ansættes som præst både i Holbæk og i Merløse fra 1849 til han tog sin afsked i 1875.

I 1872 blev han benådet med Ridderkorset.

Han var gift med Anna Elisabeth Johannette Heide, datter af generalmajor Hejde, og døde i februar 1883.

 

Pastor Anders Herskind, født 1. november 1823 i Aalborg (faderen var købm. og konsul).

Blev ordineret som Kateket i Ebeltoft i 1856, kateket i Horsens 1860 og i 1867 Sp.til Nexø og Bodilsker på Bornholm

hvorefter han blev ansat som sognepræst i Holbæk og Merløse fra 1875-1898.

A. Herskind var gift med Alvilde Emilie Laussen, datter af afd. ritmester  Laussen, ved prins Ferdinans Dragoner i Aarhus.

A. Herskind blev den 30. oktober 1894 benådet med Ridderkorset.

 

Johannes Julius Theodor Gottlieb Lebech, født 1856, 

blev kaldet som afløser for pastor Herskind d. 28 april 1898 og virkede indtil 1915.

Lebech var tilknyttet Indre Mission, som havde megen fremgang i disse år. 

 

De første residerende kapellaner der nævnes er i år 1601 og en del bliver gentaget under præsteembedet,

da de senere udnævnes til sogenpræst.

Embedet som kapellan var blevet nedlagt i 1893 og først genoprettet i 1876.

 

Der er nævnt mange kapellaner indtil kapellan Stub

Kilde vedr. kapellaner og uddybende vedr. præster er: A. Knudsen, lærer, i bogen Tveje Merløse Kirke fra 1896, biblioteksgrp. 71.864.

 

Kapellan S. N. Stub, (pastor nævnes af Albert Thomsen)

var kapellan 1905-1912

 

Aage Rørdam

var ansat som kapellan 1912-1919 (Aage Rørdam, blev senere biskop).  

 

C. C. P. Dragsdahl,

ansat 1919-1921

 

Hans Christian Michael Hansen,

tiltrådte 1915 til 1922  

 

Pastor Nørslet, (jeg kan desværre ikke finde nogen beskrivelse)

 

Indtil 1922 var sognepræsten i Holbæk også sognepræst i Merløse, men fra 1922 blev Merløse et selvstændigt

kald. Kapellanen var ligeledes begge steder, dog blev der først i 1940 et selvstændigt kapellani i Tveje Merløse

og frem til 1980, hvor stillingen blev normeret som sognepræst

 

Tage Kjer, født den 13. marts 1889 i København  (efternavn staves nogle steder Kjær)

Var søn af vekselerer Fritz Carl Gustav Kjer og hustru Jensine Margrete Burchart;

Gift med Anna Marie Sofie Olrik, født den 27. januar 1893 i Egense, Fyn.

Cand theol sommeren 1915, udnævnes til Kbf.(kirkebogsførende) Sp (Sognepræst) og rdk (residerende Kapellan)

fra den 15. september 1922 – 1933.

Var i bestyrelsen for K.F.U.Ms soldaterhjem, var musikanmelder ved Holbæk Amts Avis,

og havde en del litterære arbejder bag sig, se scannet foto.

Tage Kjer. Foto scannet af Erik Jensen.

Kilde: Dansk Kirke-Stat, 1934, bind II side 66. Bøger findes på graverkontoret.

Tage Kjer blev efterfulgt af

 

Kristen Krarup,

Sognepræst fra 1934 til 1963 var gift med fru Inger.

 

Niels Martin Laurberg-Jensen

ansat 1940-1946

  Nr 3 fra  venstre er pastor Laurberg-Jensen. Billed taget den 1. januar 1943 på Erik Jensen´s dåbsdag.  

Aksel Emil Nørager Pedersen

ansat 1946-1952

 

Arne Bernhard Jørgen Bernsted

ansat 1952-1956

 

Arne Viggo Hansen

ansat 1957-1960

 

Eigil Hjørnholm

fungerede som hjælpepræst  i perioden 1959 – 1963.

 

Niels Thulstrup

ansat1961-1968

 

Arne Krøjgaard, født 1932

ansat 1. marts 1964 som sognepræst i Tveje Merløse og 1.ste residerende kapellan i Skt. Nikolai kirke.

Embedet som 1.ste rdk. omdannes til sognepræst i 1981, og Arne Krøjgaard virker samtidig som sognepræst

ved begge kirker indtil 1982.

Fra  den 1. oktober 1979 udnævnes Arne Krøjgaard til kbf. sognepræst i Tveje Merløse sogn til sin afgang

31 oktober 1997.

Arne Krøjgaard er gift med Birthe, født Holm Christiansen i1933.

 

Inger Elise Krogh, født 1938

ansat 1. februar 1969 som rkp i Merløse og som 2. rkp i Skt. Nikolai. 

  

Jesper Stange, født 1952

ansat som rdk i Skt. Nikolai fra 1979 – 1982 og samtidig tjenstgørende som 2. rdk i Tv. Merløse

 

Der er nu så mange tjenester også i Tveje Merløse, at der ansættes endnu en sognepræst,

og herefter er deres ansættelse fast tilknyttet Tveje Merløse kirke,

dog med pligt til afløsning udensogns.

 

Sisse-Margrethe Landert, født Lose 1948 i Rørvig

ansat som residerende kapellan i Tveje Merløse fra 1. april 1980 til sin afgang juni 1983.

Sisse-Margrethe Landert blev ordineret 27. marts 1980.

Sisse-margrethe Landert er gift med journalist Chr. Rimestad.

 

Jørn Kristensen, født 1935

ansættes fra den 1. august 1983 som sognepræst frem til sin afgang 31. oktober 1999.

Inden da var Jørn Kristensen valgmenighedspræst i Ubberup og Gørlev.

Jørn Kristensen er gift med forhenværende koncert- og kirkesanger Solveig Kristensen, født Knudsen 1934.

 

Lisbeth Thomsen, født 1959

ansættes 1. oktober 1996 som sognepræst, fordelt med 50% ved kirken og med 50 % som sygehuspræst ved

Holbæk Sygehus indtil 15. december 2009,

hvor ansættelsen er som fuldtids sognepræst ved Tveje Merløse kirke.

 

Pia Krogh Albrechtsen, født 1965

ansættes 1. november 1997 som kbf. sognepræst frem til sin afgang 30. juni 2008.

Pia Krogh Albrechtsen blev optaget på Handelshøjskolen/Copenhagen Business School.

Pia Krogh Albrechtsen er gift med civ.ing. Niels P. Albrechtsen.

  

Tveje Merløse kirke oplever nu en ret så turbulent periode med mange vikarer, enten på grund af barsel,

sygdom eller orlov.

Vikarerne nævnes i kronologisk rækkefølge:

 

-                        Stefan Lamhauge Hansen

-                        (barselsvikar 20. aug. 1998 – 17. marts 1999)

-                        Birgit O Sullivan

-                        (sygevikar november 2000 – februar 2001)

-                         Jacob Ørsted *)

-                        (syge- og barselsvikar 1. februar 2001 – 21. marts 2001;

-                          21. marts – 21. okt. 2001; 1. november 2001 – maj 2002)

-                        Gunder Gundersen (2. maj – 30. juni 2002)

-                        Hanne Martinsen

-                        (12. maj – 31. juli 2003)

-                        Steen Nehrkorn Nielsen *)

-                        (barselsvikar fra 19. oktober 2003 

-                        senere fastansættelse, se nedenfor).

-                        Lone Kjelstrup

-                        (konstitueret sp. i Tv. Merløse pastorat 1. oktober 2004 – 31. august 2005)

-                          Andreas Jensen *)   Provst Breengaard indsatte Andreas

-                        (14. maj – 4. juni 2007; og igen

-                        5. februar – 30. april 2008)

-                        Christina Morsing

-                        (2. juni – 31. august 2008)

-                        Signe Kamstrup

-                        (1. september – 30. november 2008)

 

 Vilhelm Stender, født 1951

ansættes 1. november 1999 efter Jørn Kristensen og frem til sin afgang 30. september 2004.

Vilhelm Stender konverterede til den katolske kirke, efter at have tilbragt en del tid på Tonga.

Vikarer for Vilhelm Stender:

            Iben Sørensen

            ( 1. oktober 2001 – 31. december 2001)

            Jesper Boel Nielsen *)

            (15. juni 2002 – 30. april 2004) som konstitueret.sp

            ansættes igen som knst.sp/oa 15. okt. 2005 – 14. jan. 2006 

 

*)Steen Nehrkorn Nielsen, født 1962

ansættes efter sit barselsvikariat (okt. 2003) som sognepræst fra oktober 2004, efter Vilhelm Stender.

Steen Nehrkorn Nielsen udnævnes til kbf. sognepræst efter Pia Krogh Albrechtsen, fra juli 2008.

Steen Nehrkorn Nielsen er gift med Jane, født Mølgaard Jensen 1964.

 

Som jobtræningspræst har Andreas Jensen*)

været ansat fra 1. september 2004 – februar 2005

 

Kim Sørensen, født 1974

ansat 1. december 2008 som oa (overenskomstansat) sognepræst.

Den 1. juli 2011 (efter PKA´s afgang) udnævnes Kim Sørensen som tjenestemandsansat sognepræst ved Tveje Merløse Kirke.

Kim Sørensen er gift med Sara, født Knabe Petersen 1975.

 

  Anne Kathrine er ansat som vikar for Kim i dennes barselsferie.

 

*)Andreas Jensen har senere fået ansættelse som kpf. sognepræst ved 

   Eggeslevmagle kirke, Skælskør.

 

*)Jesper Boel Nielsen fik senere embede ved Brovst sogn, Nordjylland

 

*)Jacob Ørsted søgte og fik senere embede 16. maj 2002 ved

    Helligåndskirken i Flensborg

 

Kilde til ovenstående er hentet hos:

Albert Thomsen, Holbæk Købstads Historie, Bind I årg. 1936-37 og Bind II årg.1936-1942

Henrik Schovsbo`s hefte, ”Tveje Merløse kirke” vedr. kirkens 100 års jubilæum 1995

Teologisk Stat, Kirkelig håndbog årg. 2000

samt samtale med nulevende personer.

 

 

Link til Tveje Merløse sogns hjemmeside:      

     

 

Til TOP:

 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse okt./nov. 2011  Mailadresse:  amica07leisure@hotmail.com 

Opdateret den 5. marts 2012: Karlo V. Andersen