YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

 

                             Sprøjtehuset i Merløse By

 

                                          

               Sprøjtehuset lå på græsplænen ved gadekæret, her foran købmandshandlen. Huset i midten er "Hospitalet"

 

Sprøjtehuset er angiveligt bygget sent i 1890/1900, idet den gamle smedemester Martin Christen kan huske det blev bygget, og han var født 1888. 

Huset lå der så sent som januar 1943 idet flyrester blev lagt på græsplænen rundt om huset. (se Aircrashed).

 

På Museet findes "VEDTÆGT TIL ORDNING AF BRANDVÆSENET I MERLØSE SOGN" og her gengives:

1. Til hjælp for brandfogeden ansættes en assistent.

2. Til, når der udbryder ild, at bringe budskab til sprøjtefører og tillige mandskabet også ved sprøjteprøver, vælges i hver brandfogedkreds to bedre mænd. -

     I Merløse og Tåstrup kreds vælges dog kun gående bud.

3.  Redningsmandskabet møder dels m. hakker, øxer eller brandhage.

4. Ved sognets sprøjte ansættes en sprøjtefører, som har den nærmeste konmmando over sprøjten og det ansatte mandskab, en strålemester m. nødvendigt mandskab.

    Sprøjtens renholdelse besørges af sprøjtemesteren, for en nærmere aftalt betaling. Sprøjtens kørsel besørges på omgang mellem de fire gårde i Merløse by.

5. Ved vandtilførselen ansættes i hver brandfogedkreds en formand til at lede samme, en hjælper og hele det øvrige kone- og arbejdsdygtige mandskab. -

     Det kørepligtige mandskab skal møde med en vogn, forspændt med 1 hest eller 2 forsynet med 1 eller 2 tætte vandtønder med trakt.

6. Det øvrige, ikke arbejdsdygtige mandskab, ansættes til at holde vagt ved det reddede gods, eller møder med forsvarligt lygte til natten.

7. Enhver er forpligtet at afgive, hvad heste vogne redskaber eller deslige, som den kommanderende måtte behøve.

8. Fri for ansættelse i ovennævnte bestillinger, er enhver person, som er under 18 eller over 60 år, eller som er vanfør. Fritagne er desuden Kommunens lærere,

    ligesom sognefogeden, da han ifølge sin stilling skal overholde orden ved brandstedet.

9. Som tegn på deres bestilling bæres i tjenesten: Brandfogeder på brystet et skilt med betegnelsen brandfoged. Brandassistent, sprøjteføreren, formændene og 

    strålemesteren på brystet et skilt med angivelse af deres bestilling.

 

Der kan på Holbæk Mueeum ses et mindre sprøjtekøretøj,eller billeder af samme.

Sprøjten i Merløse var så stor, at der helst skulle 4 mand til at pumpe. Først brugte man vandet fra et evt. gadekær, derefter blev vandet fra spande hældt op i sprøjtetønden.

Der kom et tillæg til vedtægten den 2. marts 1861, i den stod:

Såsnart brandfogeden kommer til kundskab om ilden, skal han øjeblikkelig gøre alarm ved klimten med kirkeklokken (hvis der er en kirkeklokke i byen)

ellers tuden i byhornet eller på anden måde, ilden hurtigst kan blive bekendt. 

 

 

Kilder:

Lokalhistorisk arkiv = "Stadsarkivet" på 1ste sal Holbæk Bibliotek, findes flere gode beskrivelser, hvorfra jeg har hentet megen viden.

K. Klarskov Nielsen, som har skrevet bl.a. tre blå hefter/bøger, hvoraf kan nævnes:

Historien om Tveje Merløse Kirkes Historie - Kalkmalerier - Skolen i Tveje Merløse sogn m/indlagt løse A4 kopier, samt

Historien om Tveje Merløse By - Ledshuse og Fattighuse.

Foto af gammelt postkort er venligst scannet af Henrik Vigsø: www.vigsoe-rahbech.dk og her findes mange flotte gamle postkortfotografier.

 

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse okt./nov. 2011