YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

              

           Stradebrogaard – Matr. nr. 7 af Merløse

 

                 

Stradebrogaard 1905, Ringstedvej. Det lille hus t/v er svinestald          Billede*) malt på gulvvase af en ansat ved Knabstrup Teglværk

           Det er Chr. Larsen t/v og Kaj E. Larsen t/h                      På begge billeder ses møddingen mellem svinestald og formodentlig kostalden.

 

               

Her er et par gamle "Udskriftskort" med de forskellige matrikler i og omkring landsbyen fra 1784. Stradebrogaard er ikke på kortene.

 

Matrikel nr. 7 af Merløse, Stradebrogaard, ligger lidt sydfor og udenfor landsbyen lige før Kalveåen krydser Ringstedvej.

 

I Danske Gaarde II samling side 396 - 397 kan læses følgende:

"Stradebrogaard, Merløse Sogn. Postforb. og St.: Holbæk, hvortil c. 3½ Km. 

Ejer: Lars Christian Larsen, som overtog Gaarden i 1901, er født paa Ejendommen 25. Jan. 1868 og gift med Sofie Larsen,

født i Bjergby (andet sted er Hellestrup opgivet?)19. April 1870. 

Matr.-Nr. 7 af Merløse. Hartkorn 7 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 13/4 Alb. Ejendomsskyld 43,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne

10,000 Kr. Areal 75 Tdr. Ld., deraf Ager 74, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift:

Havre, Brak, Vintersæd, Byg, Staldfoder, Blandsæd og 2aars Græs. Jordens bopnitet er af blandet Beskaffenhed.

Der holdes 20 køer, 5 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre af dansk Race, 6 Heste, 2 Plage og 5 Faar. Sidste Aar solgtes c. 80

Fedesvin.

Stradebrogaard, der ligger c. 1 Km S. for Merløse, er en gammel Slægtsgaard. Den nuværende Ejer har taget den i Arv

efter sin Fader, Anders Larsen, som 1863 havde faaet den efter sin Fader. Bygningerne er af Bindingsværk med Straatage.

Hovedb. ligger mod Ø. Af Jorderne ligger c. 8 Tdr. Ø. for Gaarden, Resten mod V.; Overfladen er jævn og bekvem." citat slut

 

Stradebrogaard var i mange år slægtsgård for familien Larsen, og gdr. Anders Larsen blev senere sognefoged i Merløse sogn.

jvf. denne skrivelse, citat: "Amtmanden over Holbæk Amt gør vitterligt At jeg i Overenstemmelse med Forordningen af 17de November

1791 herved beskikker Gaardejer Anders Peder Larsen af Stradebro til Sognefoged for Merløse Sogn fra 1ste Februar 1892 at regne.

I denne Egenskab opfylder han nøjagtig de Pligter, som Anordningerne og hans Foresattes Ordrer og Insstruseer paalægges ham og nyder

derimod de en Sognefoged tilkommende Rettigheder.

Under min Haand og etats Segl.  Holbæk Amthuus, den 15de Januar 1892.

Signeret og med stempel Holbæk Amt og tilføjet : Læst ved Kirkestævne i Merløse d. 24 Januar 92 A. Knudsen" (kopi af dokument haves).

 

 

I henhold til avisartikel af den 13 august, citat: " forblev Anders Larsen sognefoged indtil 1908 da han tog sin afsked. Anders Larsen var født på gården,

og overtog denne i 1863. Anders Larsen har har i årenes løb beklædt forskellige tillidshverv.

Vi skal således anføre, at han i to perioder har været medlem af Merløse Sogneråd, i nogle år var han formand for Andelsmejeriet Tv. Merløse,

og han var sognefoged i 13 år indtil 1908". (kopi af avisartikler haves)

 

 Dennes søn Christian videreførte gården sammen med hustruen Sofie

 

Anders Larsen blev også udnævnt til Lægdsmand jvf. dokument der ses i afskrift herunder: (kopi af originaldokument haves)

 

Dette er en afskrift af nævnte beskikkelsesbrev.

                             Beskikkelsesbrev

           Sognefoged, Gaardejer Anders Peder Larsen af Stradebro Merløse Sogn i Holbæk Amt

Beskikkes herved til Lægdsmand for det 14de Lægd (Merløse Sogn) i 2den Udskrivningskreds.

           Som følge heraf ere samtlige Værenepligtige x) af bemeldte Lægd forpligtede

til at vise ham al den hørighed og Lydighed, der tilkommer ham i fornævnte hans

Stilling, og ville de for Overtrædelse heraf blive dragne til Ansvar.

          Dette Beskikkelsesbrev bliver i henhold til det forrige Kongelige danske

Kancellis Cirkulærskrivelse af 23de Februar 1793 § 3 at forelæse for Lægdets

Mandskab paa Kirkestævne.

 

Nykjøbing (pt ?) og Holbæk, den 26de Januar 1892

 

          -------------------                                                             -------------------

          Udskrivningschef                                                                   Lægdsforstander 

 

Beskikkelsesbrev

     for

Sognefoged, Gaardejer Anders Peder Larsen

Som Lægdsmand for det 14de Lægd i 2den Udskrivningskreds

 

Nederst tilføjet: Læst ved Kirkestævne i Merløse d 7 Febr 92 sign: (måske A. Knudsen? )

Citat slut: det i parantes (pt) i kursiv er uklart om der står pt. Underskrift af udskrivningschef og Lægdsforstander kan ikke læses.

x)Værenepligtige er det stavet i dokumentet, så jeg har ikke rettet.

 

 og deres søn Kaj E. Larsen fortsatte med at drive gården indtil 1943,

hvor han solgte og flyttede til Ringstedvej 24 i Holbæk (på hjørnet af Marievej og Ringstedvej, der hvor Netto ligger i dag 2012)

 

    Her på Ringstedvej drev familien et ismejeriudsalg indtil 1958*)

På grund af sygdom måtte familien afhænde udsalget og flyttede til Kalundborgvej 127, Holbæk.

Kaj E. Larsen var bl.a. medlem af ligningskommisionen og hegnsynsformand.  

 

    Familien Larsen var en meget stor familie.

Anders Larsen og hustru (siddende i midten) kunne fredag den 15 august fejre deres guldbryllup. (årstal ej oplyst i avisartikel)

 

 

 Christian Larsen og hustru fejrede deres sølvbryllup 1918          

 Familien Larsen`s familiegravsted ligger her ved nordmuren ved siden af indgangsdør/port fra haven.

        

    Gravstedet bliver pænt vinterpyntet hvert år.

                                                  

   

   Teksten på gravstenene taler for sig selv, men der henvises til anetavlen skrevet på grundlag af oplysninger fra familien, der har tilladt beskrivelsen.

 

 

          Anetavle over familien Larsen på Stradebrogaard Tveje Merløse

 

Anders PederLarsen          *13.03.1838   † 19.08.1924    Født på Stradebrogaaard, overtog gården 1863, var gift med 

Ida Kirstine, f. Davidsen        *28.12.1839   † 01.11.1917    (datter af sognef. B. Davidsen, Hellestrup).

                                                                                             Deres børn - Karen Emilie*) og Christian

 

Christian Larsen                   *25.01.1868   †05.12.1939      Født på Stradebrogaard, overtog gården ca 1900 til 1926, var gift med 

Sofie Larsen, f. i Hellestrup  *19.04.1870   †12.12.1938      Deres eneste søn

(Sofie Larsens fødested angives andetsteds at være Bjergby)

Kaj E. Larsen                      *11.08.1893    †06.01.1967      Født på Stradebrogaard, forpagtede gården af sin fader 1926, var gift med 

Frida Larsen, f.                    *24.04.1895    †18.04.1980      Deres 3 børn: Inger Sofie – Poul - Knud

 

Inger Sofie, sygeplejerske     *10.10.1939                               gift med

Steen Hegnet Knudsen         *11.01.1942                               familien er bosiddene i Svogerslev

 

Poul                                     *10.01.1928    † 1973

 

Knud                                   *27.12.1929   †23.02.1981       var i mange år malermester i Holbæk, var gift med

Dorris                                  *17.07.1939      xx.xx.xxxx        og ligger begravet på Østre Kirkegård, Holbæk

 

                           

 Øverst t/v. Stradebrogaard - Manden med hesten er Kaj E. Larsen                                      Øverst t/v. Poul - Ægteparret  t/h. er Christian og Sofie Larsen  

                                                               

Hvornår Stradebrogaard  blev "den nye" Præstebolig, vides ikke, men efter branden i 1943 blev gården genopbygget, og der

 blev indrettet Tyrestation på gården og er nu v(2012) værksted/beboelse for servicefirmaet Lygas. 

 

*)Karen Emilie har affattet en behørigt stemplet Arveaftale, der

i afskrift lyder:      

                                                               Arveaftale

Undertegnede Karen Emilie født Larsen, der er gift med Gaardejer i Bredetved Jens P. Rasmussen erklærer herved i

Forening med min nævnte Mand og Værge, at da jeg er fyldestgjort for al den Arv, som maatte denne tilfalde mig efter mine Forældre

Sognefoged Anders Peter Larsen og hustru Ida Kirstine Larsen, født Davidsen af Merløse By og Sogn, hvilken Arv for et stempled

Papirs Ejer anfatte til 10.000 Kr. saa meddele vi - jeg Karen Emilie Rasmussen, født Larsen, og jeg Jens P. Rasmussen -

herved fuldstændig (aftaler?) fra al Fædrene - og (Mødrene?) efter vore (forannævnte?) Forældre og Svigerforældre.

Til bekræftelse med vore Underskrifter i undertegnede Vitterlighedsvidners (Over.....?)

    Bredetved den 1 Juni 1902  Karen Emilie Rasmussen  Jens Peter Rasmussen

 

Til Vitterlighed:  Chr. .........?       Ludvig Kristensen

afskrift slut.   (Læg mærke til at datteren har skrevet sind faders mellemnavn som Peter og ikke Peder)(Det i parantes kan ikke tydes)

*) Kilde: Tekst og billeder er fortrinsvis tilsendt af familien Inger Sofie og Steen Hegnet Knudsen, Munkeleddet 5, Svogerslev, Roskilde

(kilde: Lokalhistorisk arkiv, Holbæk vedr.matrikelkort og Danske Gårde II samling, samt se Velkomstsiden)