YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 Tveje Merløse kirke set fra syd

 

                                Tveje Merløse Landsby og lidt Omegn.

 

                                                  

             Luftfoto af Erik Jensen, august 2012                                                                                                             Foto af gammelt postkort år 1929? *)

 

Tveje Merløse er en lille landsby, beliggende lidt syd for Holbæk, men så er det "lille" også slut.

Det er en meget gammel landsby med et stort opland, der relatere sig til vel een af Danmarks ældste kirker, så om landsbyen hører til kirken,

eller kirken hører til landsbyen er nok et åbent spørgsmål.

 

Derimod er det uomtvisteligt, at Tveje Merløse sogn er et stort sogn, der nok er opstået som et landsogn, men i dag også er et bysogn,

idet Tveje Merløse sogn dækker fra Gammelbro og Omfartsvejen til ca. halvdelen af Holbæk by.

Dermed svarer sognet i størrelse og mht. antallet af sognebørn til Skt. Nikolai sogn, der er Holbæk`s bysogn.

 

Tveje Merløse og Holbæk Slots Ladegård har før i tiden været meget tæt knyttet til hinanden, idet Ladegården ejede Tveje Merløse,

så lidt oldtidsfund på Ladegårdens jorder hører vel også med  her under Tveje Merløse.

 

       

Skidenledshus (ved Langerødskellet) ligger i dag hvor Stenhusvej løber ud i Omfartsvejen. Ladegårdsalléen er øverst fra højre.

Ladegårdshuse må være tæt på, hvor plejehjemmet ligger i dag.

 

Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug eller lignende:
Husmand Lars Jensen, der havde en lod i fæste på Holbæk Slots Ladegaards jord, fandt i begyndelsen af november 1823 et stort bronzedepot,

da han ville grave en sten op på sin mark. Fundet, der er fra slutningen af bronzealderen, omfatter bl.a. et hængekar, to bæltetutuli, en vulstring,

tre Wendelringe, en hægte, tre celte, tre skaftlignende genstande (ukendt funktion) og et Hallstattsværd.

Bronzesagerne indleveredes til Oldsagskommissionen. Kilde: J. P. Lauritsen, 18-12-2011. Mail: JpL@kabelmail.dk

 

Tveje Merløse landsby optræder første gang i dokumenter fra 1198? (se Absalons gavebrev af den 8. juni 1199)

og derefter igen 1370 i Roskilde Bispernes Jordebog.

Landsbyen bestod dengang i 1198 af 4 gårde og en 7 - 8 huse af forskellige størrelser.

 

At Tveje Merløse er en meget gammel landsby, hvor der har boet mennesker langt tilbage i tiden vidner enkelte oldtidsfund om.

Her er et par fund fra nyere tid.

 

           

         Terning: Danefæ fundet den 15 september 1999                           Fibula latinsk (Broche) Danefæ er fra germansk jernalder ca. år 600
                                                                                                                                    Fundet ved Tveje Merløse den, 22.11.2011 x)
Terningen er fundet på marken lige nord for Højagergård,                  Fibulaen er fundet på marken norvest for Højagergård udfor den "nye" røde lade
mellem den "nye" røde lade og vejen ind til Tveje Merløse.               Arkæologisk position: UTM 32 U: 610 75,434 N - 060 69,438 E.                         

En spilleterning af bly. Terninger er vanskelige at datere præcist, men der ligger dog et fingerpeg i placeringen af øjnene.

Normalt vil tallene 1 – 6 være placeret således, at to tal på modstående sider altid udgør 7, dvs. 1 og 6 over for hinanden, 2 og 5 samt 3 og 4.

Mere uregelmæssige ordning synes at være almindelig i perioden fra 1200 – årene til slutningen af middelalderen.
Her er 6` erne anbragt over for 5`eren og 2`eren over for 1.

Kilde og fotos: Jens Peter Lauritsen. modtaget den 23.11.2011

 

x) Der er modtaget følgende beskrivelse fra NATIONALMUSEET:

Trekantet fibula, der forestiller en cikade med antydet hoved i den spidse ende og med let adskilte vinger,

der har skrå indlægninger med sølvtråd. Den del af krop og hale, der ses mellem vingerne,

er udsmykket med små koncentriske cirkelstempler med rester af forfyldning.

På bagsiden er der rester af en støbt fjederholder i den spidse ende og en støbt krog til at gribe nålen i den brede ende;

i krogen synes der at være rester af en jernnål. I Centraleuropa var den slags fibulaer almindelige i 400-tallet,

hvor motivets popularitet synes at hænge sammen med troen på de natsyngende cikaders funktion som symboler

på genopstandelse og som sjæleførere, som i dødens stund kunne lede vildfarne sjæle til det hinsides.

Antagelig er de få danske fund af cikadefibulaer bragt hertil fra sydligere egne, og den teknik med sølvindlægning,

som pryder stykket fra Tveje Merløse, skal man i alt fald lede længe efter paralleller til i det hjemlige fibeula-materiale.

Kort sagt et yderst interessant stykke.

Fibulaen er fundet den, 22.11.2011

 

 

Her i 2011 er der kun 1 gård, der stadig drives som landbrug, nemlig Tveje Merløse 8, matrikel 5a, der daværende hed Hjælmagergaard,

men i dag hedder Højagergård.

 

Tveje Merløse sogn har haft sin storhedstid, idet der foruden kirke, skole/degnebolig, 4 store gårde og ca 7 - 8 huse har været smedie, andelsfrysehus, mejeri, t

eglværk, slagteri, og en mølle foruden et flot lystanlæg med pavillion(Strandparken).

Smedie har der ligget inde i landsbyen,der hvor der i dag er plæne langs P-pladsen.

Der har også ligget en smedie ude ved Omfartsvejen i Langerød, og her har også ligget Merløse Mejeri, der senere blev flyttet ind til Smedelundsgade, Holbæk.

Teglværket er særskilt beskrevet, men at

Holbæk slagteri også hører under Tveje Merløse kan læses iflg.beskrivelse:

"Landboforeningen tog initiativet til at oprette et slagteri, og på et møde i Mørkøv d. 18 april 1888 valgtes den første bestyrelse med Poul Sam som formand.

Slagteriet blev opført i Merløse Sogn, tæt uden for den gamle bygrænse, hvor man købte 3½ Td.l. af Slotsgårdens Jorde.

Møllen går jeg ud fra er Slotsmøllen bygget på Slotsbanken inde ved Holbæk Slot, idet der omtales at Merløse Mølle i 1612 får to nye møllesten fra Skåne.

Holbæk havde i 1796 tre Møller nemlig Stormøllen, Lillemøllen og Strandmøllen. Hertil kom et par hestemøller i byen.

Slotsmøllen blev bygget i 1805 af købmand Joach. Bang. Senere blev Christiansminde mølle bygget ude vest for Strandparken

Strandparken blev etableret, da grosserer W. R. Tidemand og hustru Caroline Tidemand f. Dons, i 1897 skænkede byen en mark på godt 11 Tdr.l. i Merløse Sogn

mellem Kalundborgvej og Fjorden til et parkanlæg, der blev anlagt af gartner O. Høeg-Hansen.

Tveje Merløse Sogn blev ved Kgl. Resolution af 9. marts 1918 og vedtaget på byrådsmødet d. 21. marts, indlemmet i Holbæk Kommune fra 1.ste april 1918 at regne.

Mindre dele var allerede indlemmet i 1878 og i 1893 kommet ind under byen.

Der var nok lidt frustration over, at der var opstået et par "forstæder som skattely", nemlig Smedelundshusene (Merløse sogn) og Villakvarteret (Vestbyen) der hører til Tuse sogn.

I dag hører såvel det gamle slagteriområde som Strandparken under Tveje Merløse Sogn, der jo dækker ca.halvdelen af Holbæk by, delt med Skt. Nikolai.

 

 

En del af landsbyens huse set fra lift en sommerdag 2011:

  

          Tv. Merløse nr. 6, Sønderby´s                     Tv. M. nr. 2 b og a - bagest Tv. M. nr.1 og nr. 4 t/højre  Tv.M. nr. 4 - nr. 5 a og b - bagest nr. 7 nr. 18 t/h

 

  

        Tv. Merløse nr. 8 Højagergård m/"gravhøj",                      Tv. Merløse nr. 16 "Hospitalet"                                             "Den Gamle Skole"

 der aldrig været en gravhøj, men derimod en kartoffelkule.

 

Der kan også fotograferes fra jorden, så her er lidt bybilleder en solskinsdag i november 2011.

 

   

                             Merløsegården set i forskellige vinkler fra "fårefolden"                                    Det tidliger anneks til Merløsegården nu Tveje Merløse nr. 3

 

   

                                                      Tveje Merløse nr. 5 a - og b set fra "fårefolden"                                                 Tveje Merløse nr. 7 t.v. & nr. 5 b t.h. 

 

   

      Tveje Merløse nr. 2 a. Byens "nyeste" hus.               Tveje Merløse nr. 2 b  ligger lidt gemt bag træerne.   Tveje Merløse nr. 10, Bredmosegård,

                                                             Nr. 2 b var tidligere bolig for graver/ringer Niels Nielsen, der også var skomager. 

    

                                      Tveje Merløse nr. 9 her lå det gamle Teglværk i sin tid.                                               Tveje Merløse nr. 4 har engang været velholdt.

 

    

              Tv. Merløse nr. 4.                                                Tveje Merløse nr. 16 "Hospitalet"              Tveje Merløse nr. 18, har været smedie og købmandshandel

 

  

Tveje Merløse nr. 20 Den nye præstebolig  fra 1999  Tveje Merløse nr. 12 tidliger graverbolig nu personalebygning. Tveje Merløse nr. 14 "Den Gamle Skole" set fra P.plads.

Den hvide gavl er nr. 7, den gamle smediebolig og senere graverbolig for Johannes Jensen, nu dennes søn Erik og hustru Kamma Jensen bolig.

 

    

        Tveje Merløse nr. 7 (se ovenstående)                           Tveje Merløse nr. 2 a (se ovenstående)                  Tveje Merløse nr. 12 indkøsel (se ovenstående)

 

I oktober måned 2011er der påbegyndt kloakering af hele landsbyen. Hidtil er det kun nogle få ejendomme, der har været tilsluttet den offentlige kloak med

udløb til Kalveåen, hvilket rent ud har været en blandet fornøjelse med hensyn til forurening. De fleste har klaret sig enten med triktanke til siveanlæg eller samletanke.

Nu bliver alle tilsluttet med separeret ledningsføring, idet spildevandet og regnvand føres hver for sig til renseanlæg i Holbæk, imidlertid er der ikke nogen,

der er interesseret i tilslutning til regnvandsafledning. Der henvises til den kommunale opfattelse, at regnvand helst skal blive i naturen.

Vi er i et landområde og er ikke et parcelhuskvarter selvom kommunen nu lejlighedsvis ønsker vi er.

Syd for kirken er der fundet et område med materiale, der kunne stamme fra noget brændt, måske fra en brændtomt. (Langagergaard?). Der blev også fundet en  

planke af Moseeg, foruden flere vandårer og et meget fugtigt stykke jord. Hvad disse to ting evt. kan fortælle hved jeg ikke, men moseegen tyder på,

der har været et dybt vandhul og der har stået egetræ(er) her engang.

 

Lidt billedkavavalkade over kloakeringsarbejdet fra okt.2011 til april 2012. Der er mange flere billeder under siden om Kloakering 2011.

 

          

Langt om længe kom der et skilt op om, at her graves.   Der anlægges en jernpladevej rundt om søen, så der kan køres til og fra Kirken.

 

              

Nyt og gammelt mødes syd for kirkemuren. Der stødes tit på vandlommer. Mellem kapel og mur er der ikke meget plads.

 

                

  Michael fremviser sin stenøkse, fundet under kloakering i Tveje Merløse nov. 2011, ca der hvor gravemaskinen holder.

 

 

          

Nr. 13 får ledningen ind her fra syd. I skel er man nede i 4 m dybde.  Ledningerne fortsætter over til nr. 11 gennem haven.

 

Kirken set i et nyt perspektiv fra nr. 13´s have.

 

 

Efter mange års sej kamp, er det endelig lykkedes at få en busforbindelse ud til Tveje Merløse, her nov. 2011,

men i stedet for som planlagt at få den ind gennem byen, er der etableret stoppested lige nede ved trekanten.

 

          

                                            Første lag asfalt lægges på det nye stoppested ved trekanten

 

          

Læg mærke til at alle bære hjelme efter forskrifterne. At ladvognen bag skiltet så stod med motoren igang meget længe er noget andet.

 

Fra Family Seach Center, Australien har jeg 29. marts 2014 fundet følgende oplysninger jeg ikke kan placere.

FT 1860, Lb.nr -- hus/gdr./fam. nr. navn-M/K-alder-fødselsår stilling i husstanden. Alle Merløse skoledistrikt, Merløse by.

414 - 58 - en gård, Niels Larsen, M - 57 år - *1803 - gift - husfader, gdr. sognefoged (hvilken gård?)

415 - "   - "           Sidse Hansdatter, K - 42 år - *1818 - gift - hans kone

416 - "   - "           Lars Nielsen, M - 20 år - *1840 - ugift - husfaders søn, fars medhjælp

417 - "   - "           Agnete Cathrine Nielsen, 19  år- *1841 - ugift - datter tjener forældre

418 - "   - "           Hans Christian Hansen, 25 år - *1835 - ugift - tjenestekarl

419 - "   - "           Lauritz Christensen, 22 år - *1838 - ugift - tjenestekarl

420 - "   - "           Anders nPeder Larsen, 16 år - *1844 - ugift - tjenestekarl

 

      - 59 - en gård  Lars Andersen,  59 år - *1801 - enkemand - husfader, gårdfæster  (hvilken gård??)

424 - 59 - "           Anders Peder Larsen, 22 år - *1838 - hans søn, tjener faderen

425 - "   - "           Niels Peder Larsen, 14 år - *1846 - hans søn, ukonfirmeret

426 - "   - "           Ane Kirstine Larsen, 29 år, *1831 - hans datter, husholderske

 

465 - 66 - et hus    Marianne Jacobsdatter, 64 år, -*1796 - ugift - almisselem

 

510 - 73 - en gård  Hans Nielsen, 47 år, *1813 - gift - husfader, gaardejer (hvilken gård?)

511 - 73 - "            Karen Marie Christensdatter, 32 år, *1828 - gift - hans kone

       ???                 Niels Hansen, 22 år  ????

 

Kildehenvisning vedr. landsby og omegn:

K. Klarskov Nielsen`s 3 blå hefter/bøger på Lokalhistorisk Arkiv, Stadsarkivet, Holbæk Bibliotek. 1.ste sal. 

1. Historien om Tveje Merløse Kirkes historie - Kalkmalerier - Skoler i Tveje Merløse sogn, bogen har flere 

    indlagte A4 fotokopier.

2. Historien om Tveje Merløse By - Ledshusene og Fattighuse.

3. Og ikke mindst hjælp fra tidligere og nuværende beboere.

*)  4. Foto af gammelt postkort fra ca. 1929 er venligst scannet af Henrik Vigsøe, www.vigsoe-rahbech.dk

Jens Peter Lauritsen, mail: JpL@kabelmail.dk  fra detectorklubben.dk

Evt.manglende kildehenvisning er utilsigtet, men hjælp modtages gerne, evt. på mail: amica07leisure@hotmail.com

 

Lidt morgenstemning 13. januar 2014

   

Til TOP:

Med venlig hilsen Karlo V. Andersen, Tveje Merløse 18, 4300 Holbæk, nov. 2011 og 2014