YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

                         Den gamle graverbolig matr. nr. 9a,

                                   idag Tveje Merløse nr. 7

 

                     

                                               Et par gamle foto af matr.nr. 9 a, Tveje Merløse nr. 7. Billederne er fra før ombygningen i 1967-69. Læg mærke til to døre og to skorstene.

                                                                              Bag huset ses udhusene, hvor der bl.a. var "das" og "vaskehus" i gården. Det var oprindeligt et to families hus.

Af den historiske beskrivelse fremgår følgende:

 

Det kunne se ud som om ejendommen er bygget første gang af Anders Caspersen, som aftægtsbolig for sig selv,

efter at han har været fæster af Annexgården i Merløse under sognepræst P. Smith, denne gård får han i fæste 22. marts 1769.

Men selv om han har bygget huset, får han ikke lov at eje det, men er fæster under Eriksholms gods.

(se Jens Erichsens fæstebrev af 4. dec. 1783 på et hus i Langerød - er ikke med under Tv. Merløse).

Huset bliver fæstet 22. okt. 1793 efter ham til smed Rasmus Jørgensen, der bygger smedie,der hvor købmandsforretningen

blev bygget omkr. 1923, matr. nr. 9b. Det var på en fraflyttet gårdsplads, der hvor Annexgården havde ligget.

Senere blev der jo bygget skole i 1856-57 på samme fraflyttede gårdsplads.

Rasmus Jensens enke får lov at bo i huset og smed Conrad Alsing får fæstebrev 23. dec. 1832.

 

Han afløses af (smed?)Christen Larsen (jvf. FT for 1845 opsl.7 nr. 5 *ca. 1812 med hustru Kirsten Knudsdatter *Stedstrup) v. fæstebrev af 31. dec. 1835, 

Christen Larsen nævnes også i matriklen 1844 som bruger, med husplads og have i byen, han har desuden den under matr. nr. 8 anførte fraflyttede gårdsplads.

Familien Christen Larsen flyttede senere til Bjergbye (Stigs Bjergby v/Mørkøv?) og igen tilbage til Hellestrup by (FT. 1850 opsl. 14 nr. 72).

Kirsten Knudsdatter er jv. FT 1860 enke og har frit husly i Hospitalet.

 

Fra Family Seach Center, Australien har jeg 29. marts 2014 fundet følgende oplysninger, der er på baggrund af FT 1860:

FT 1860, Lb.nr. 480, optællingsliste 89, familie nr.69, matr. smedie.

Rasmus Christian Bentzen, 31 år, *1829, smed.

Johanne Marie Rasmusdatter, 27 år, *1833, hans kone.

Søren Carl Christensen, 6 år, *1854, deres barn.

Johanne Marie Rasmine(kan læses som Rosine?) Bentzen, 1 år, *1859, deres barn.

Jens Pedersen, 22 År, *1838 i Kundby, smedesvend.

 

 

Smed Jens Frederiksen Merløse by og sogn får fæstebrev 29. juli 1863.

(se fæstebrev og taksation af samme hus og smedie 31. dec. 1862 herefter.)

Fra 1904 er der en fæster Jens Chr. Larsen.

Møller Martin Hansen køber ejendommen af Holbæk Ladegård 23. juni 1904 og han sælger til tømrer Chr. Jørgensen 30. maj 1924.

Denne ville sætte huset flot istand, men kom til at skylde så meget til A/S Holbæk Trælasthandel,

at de igen får skøde på ejendommen 30. maj 1924, men sælger det til Tv. Merløse sogns menighedsråd 28. dec. 1932.

Graver Johannes Jensen, født den 01. september 1893 i Svallerup sogn, boede her i Tveje Merløse nr. 7, matr. nr. 9a og var ansat

fra 1940 til 1965, efter at have holdt 25 års jubilæum. Familien flyttede derefter til Godthåbsvej i Holbæk.

Den nye grave Magnus Andesen og hustru Ulla flyttede derefter ind, indtil den nye graverbolig var bygget. (kilde: Erik Jensen og Magnus Andersen)

Ved ansættelse af den ny graver, skulle huset istandsættes og ombygges for en større sum penge, så menighedsrådet valgte at bygge

ny graverbolig, Tveje Merløse nr. 12, og Johannes Jensen´s søn Erik Jensen købte huset omkr. 1967. Graver Johannes Jensen gik på pension 1967.

 

(Der er følgende beskrivelse ved, men umiddelbart vil jeg tolke det således, at beskrivelse måske mere vedr. matr. 9b,

i dag Tveje Merløse nr. 18, Den forhenværende købmandshandel).

 

Fæstebrev til Smed Jens Frederiksen fra Holbæk Slot Ladegård

Huset og Smedien mart. nr. 9 i Merløse by og sogn, hvilket huse med smedie og tilligende, senest benyttet af R. R. Bentzen,

og med hk. 2 alb., Jens Frederiksen må i fæste beholde på efternævnte vilkår for ham og hustrues livstid, sålænge hun eller

ham i enkestand forbliver.

 1. Bygningerne der i overenstemmelse med foro. af juni 1787 og 9 marts 1838 er nu bleven fæsteren 

     overleveret med den her vedhæftede synsforretning, bliver det hans pligt årligen at kalke og at vedligholde i

     god og forsvarlig stand, samt i sådan igen ved fratrædelse eller dødsfald at aflevere. 

 2. Alle af bygningerne, jord og hartkorn gående ordinære og extraordinære skatter og påbud, derunder

     indbefattet min 1/40 af gammelskatten og landsskatter og ....udreder fæsteren til rette forfaldstider uden

     byrder for mig og hvad enten disse skatter nu er eller herefter bliver påbudne. Ligeledes erlægger han alle

     personlige skatter og pålæg for sig og familie.

     Fremdeles betaler han ikke blot det årlige brandcontingent af bygningernes forsikringssum, men også

     udgifterne ved de Omtaxationer, jeg måtte finde fornødne.

3.  I årlig afgift erlægger fæsteren 16. sexten rigsdaler der betales hvert års 1. maj og 1. november hver gang

     med det halve og første gang den 1. november 1862 for et halvt år.

4.  Stedets tilligende skal fæsteren forsvarligen gøde og dyrke samt opføre og vedligeholde anordningsmæssigt

     og beplante, hæge om samme, hvorimod han skal afholde sig fra jagt og fiskeri, der ønskes forbeholden.

     forøvrigt retter fæsteren sig efter landets love.

    Acorderet indfæstning er betalt med 50 rdl. og fogedpenge med 5 rdl.

                           

                                                                                        Dets til bekræftelse under navn og segl

                                                                                           København d. 31 decamber 1862

                                                                                                      F. V. Rottbøll

                                                                      Læst i Merløse Tuse Herreds Ret den 8. januar 1883,  Bang

                                                                   Har modtaget ligelydende original 29 juli 1863,  Jens Frederiksen

 

....---- .....

Synsforretning over et hus med smedie i Tv. Merløse, til fæster Jens Frederiksen.

 

Klaus Bang Etatsråd Herredsfoged og skriver i Merløse og Tuse Herreder.

 

Gør vitterligt: At år 1863 den 23. april blev Merløse og Tudse herreder ret sat og holdt på Tinghuset i Holbæk af den ordinære dommer

    og skriver i overenstemmelse af retsmændene.

    For retten mødte sognefogederne Jens Rasmussen af Krøgerup og P. Davidsen af Hellestrup, der fremlagde den til dem passerede

    udmeldelse og deres ifølge heraf afholdte synsforretning over et hus med smedie i Tv. Merløse. overleveret til fæster Jens Frederiksen,

    hvilken beretning de gjorde at afhjælme.

    Udmeldelsen taget tilfølge hvorimod forretningen lyder således: Stemplet papir, taxt 48 sk.

    "1883 februar 6. mødte undertegnede sognefogeder Peder Davidsen af Hellstrup og Jens Rasmussen af Krøgerup i Merløse for ifølge

    Merløse og Tudse herreders rets udmeldelse af 2. dec. f.å., at foretage en synsforretning med hvilken det af R. Bentxen forhen fæstede hus

    med smedie i Merløse, agtes overleveret til ny fæster J. Frederiksen.

    For Holbæk Ladegårds ejer mødte forvalter Kolbye, hvorimod den tilkommende fæster, der modtog udmeldelsen var på foulig tilstede.

Vi fandt:

    I Stuehuset med gavlene i øst og vest, bestående af 9 fag, bygget af fyrretømmer, tækket med strå, med klinede vægge og gavle af brædder,

    samt fra den østlige ende indrettet 3 fag lo og tørvehus, 2 fag til køkken, kammer og skorsten, 2 fag til stuer og to fag til stue, med bræddeloft

    over 6 fag to fag med et fag vinduer, tildels med beslag, samt med de fornødne døre med beslag og lukke. Huset er gammelt men i brugbar stand.

 

(Indsat  af K. V. Andersen, er det her der henvises til matr. 9b?)

    2. Smedien beliggende ved landevjens vestlige side, bestående af 5 fag, bygget af fyrretømmer, tækket med tegl, med murede vægge og gavle,

       den synden af sten, den norden af brædder, indrettet til værksted med loft over halv hus, forsynet med 4 fag vinduer, 1 bræddeport og 1 dør.

       Beslag og lukke fandtes på port og dør -

       Smedien er i god brugbar stand.

      Til slutning bemærke vi, at denne forretning af os er afholdt efter samvittighed og bedste overbevisning, således som vi bedst kunne afhjælme. "

                                                                                                                                                                  Peder Davidsen           Jens Rasmussen

 

                                                                                                Imod denne forretning vides intet at erindre

 

                                                                                                S. Kolben                          Jens Rasmussen

 

 

                   Synsmændene bekræftede med deres ansvarlige ed, at have foretaget forretningen efter deres samvittighed og i bedste skønnende,

                   hvorefter de blev demitterede vidner.

 

                                                                                          Retten hævet

                                                                                                Bang

                                                         Således udstedes denne syns- og overleveringsforretning

                                                         foran beskreven under min hånd og embeds segl.

 

                                                                                                                         Bang

                                                                                                                         ( L S )

                                                 -------------------------------

 

 

Det var det historiske, så må der være plads til lidt nutidigt.

 

              

Solen stiger op en vintermorgen over matr.9a Tv. M.nr. 7   Nuværende ejer, Erik Jensen nyder solen foran hoveddøren nov. 2011

 

         

Foto fra Erik Jensen, Tveje Merløse nr. 7. Han var i tårnet med sin fader.

      Læg mærke til helt ude/oppe i kimningen ses Tåstrup Mølle.

Et meget gammelt billede, men dog fra efter vejen blev ført ind gennem byen.

Forrest med den store sten ses familiegravsted for smedemester Martin Christensen, Tveje Merløse, (Langerød?).

Der var mange smedemestre den gang, dels havde vognene jernringe, dels  havde de mange heste på gårdene.

Længst til venstre ses gavlen af købmandshandelen med benzinstanderen ved hushjørnet.

Til højre bag det store træ ses Tveje Merløse nr. 7, den gamle graverbolig, og igen bag denne ses Merløsegården.