YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fotoudsnit af kort over

Mierløse Byes Jorder 1784.

 

 

                         Den gamle købmandshandel matr. nr. 9b,

                                   idag Tveje Merløse nr. 18

 

            

                       Købmandshandlen set fra vejen- ca år 1930

 

Efter Anders Caspersen, der byggede matr. nr. 9 a, bliver dette hus fæstet 22. okt. 1793 til smed Rasmus Jørgensen,

der bygger smedie på den vestlige side af vejen, der hvor købmandsforretningen, matr. 9 b senere blev bygget omkring 1923, ligger.

Officielt står der i BBB at huset er opført i 1927, men hvilket årstal der er korrekt vides ikke. 

Det var på en del af den fraflyttet gårdsplads, hvor Annexgården havde ligget.

Senere blev der jo bygget skole i 1855-57 på samme fraflyttede gårdsplads.  

Der er formodentlig smedie her på matr. 9 b i mange år. Hvor mange er der ingen oplysninger om, men der er en sammenfald af beboere,

både fra matr. 9 a, og fra den senere byggede "Gamle skole".

Se samme tekst under matr. nr. 9a

(smed?)Christen Larsen (jvf. FT for 1845 opsl.7 nr. 5 *ca. 1812 med hustru Kirsten Knudsdatter *Stedstrup) v. fæstebrev af 31. dec. 1835, 

Christen Larsen nævnes også i matriklen 1844 som bruger, med husplads og have i byen, han har desuden den under matr. nr. 8 anførte fraflyttede gårdsplads.

Familien Christen Larsen flyttede senere til Bjergbye (Stigs Bjergby v/Mørkøv?) og igen tilbage til Hellestrup by (FT. 1850 opsl. 14 nr. 72).

Kirsten Knudsdatter er jv. FT 1860 enke og har frit husly i Hospitalet

 

Der er desværre ingen oplysninger vedr. matr. nr. 9 b før den næste bygherre, der er Hannibal Rasmussen, som bygger 

købmandshandel omkring år 1924. Hannibal Rasmussen har sikkert været en foretagsom mand, idet han byggede lignende forretninger andre steder,

bl.a. i Allerup, (det må være huset på hjørnet af Kalundborgvej og Springstrupvej, der også har været købmand i sin tid).

De var alle bygget efter den samme tegning, og han beholdt kun forretningen her i Tveje Merløse i en forholdsvis kort tid.

 

I 1926 købte Emil og Betty Andersen, søster og svoger til Ingeborg Nielsen fra matr. 5, Højagergaard, og de havde hus med købmandshandel

indtil 1938, hvor Ellen og Jens Andersen købte huset.

 

    

         Betty og Emil Andersen i købmandsforretningen ca. år 1938                              Betty Andersen med sønnen Erik og hund ved benzintanken

 

    

Købmand Emil Andersen ved bagindgangen. Køkkenvinduet kan ses.                    Emil Andersen med sønnen Erik Andersen og hunden

De gamle sorthvide billeder er udlånt af barnebarnet Inge Hansen, født i Tv. Merløse 1934. Betty og Emil var hendes moster og onkel.

 

Næste ejer var P. Slot Jørgensen, som blev afløst af Viggo Jensen. 

Næste ejer var Edvard Lauritsen, men han havde kun huset i kort tid, da han døde pludselig, omkring 1961.

Efter Edvard Lauritsen købte Ruth og Arne Stokholm forretningen, som de drev med flid og dygtighed. Foruden bydrenge blev der kørt varetur.

Der var foruden de almindelige kolonialvarer brændsel (kul, koks og petroleum) og foderstoffer. Senere blev der udvidet med benzintank,

så der var en god strøghandel idet landevejen gik gennem "byen" og lige forbi forretningen.

Det lokale samfund kom hurtigt til at savne den nære forretning, vel også fordi man kunne mødes og få en snak med nabo- og genboer.

Den (næst)sidste ejer af købmandsforretningen var Preben Andersens, men de havde den kun i en forholdsvis kort tid, hvorefter der blev holdt ophørsudsalg

og de rejste hurtigt til Australien. Så måtte Stokholm tage hus og forretning tilbage og havde bolig her indtil Elise Andersen (gift med Karlo V. Andersen) købte

ejendommen 21. mart 1979.

Denne familie bor her stadig og forsøger at bygge om på alt det klamphuggeri, der har været udført i tidens løb.

 

På grund af benzinsalget har grunden altid været betegnet som formodet forurenet grund, men i 2011 blev der foretaget jordbundsprøver,

for at klarlægge om grunden var forurenet. Der blev boret hele vejen rundt om huset og taget luftprøver både i kælder og udendørs.

Så det må helt sikkert være Tveje Merløse´s mest velventilerede grund.

 

     

Der bores ned til vandspejlet for at se om der er forurenet.          Er der noget??  nej heldigvis ikke.

 

(Fra matr. 9 a er anført nedennævnte oplysninger anført i kursiv:

Rasmus Jensens(Jørgensens?) enke får lov at bo i huset og smed Conrad Alsing får fæstebrev 23-12-1832.

Han afløses af Christen Larsen v. fæstebrev af 31-12-1835, han nævnes også i matriklen 1844 som bruger,

med husplads og have i byen, han har desuden den under matr. nr. 8 anførte fraflyttede gårdsplads.

Smed Jens Frederiksen Merløse by og sogn får fæstebrev 29-7-1863.

(se fæstebrev og taksation af samme hus og smedie 31-12-1862 herefter.)  indsat af K. V. Er dette vedr. 9 b?

 

(Der er følgende beskrivelse ved, men umiddelbart vil jeg tolke det således, at beskrivelsen måske mere vedr. matr. 9b,

i dag Tveje Merløse nr. 18, Den forhenværende købmandshandel. Se synsforretning pkt.2, der peger på matr. 9b´s beliggenhed).

Med hensyn til smedie se også Den Gamle Skole, idet en af smedene har boet i denne, og haft værksted bygget på tværs mellem DGS

og Degneboligen, altså der hvor der i dag er græsplæne langs P-pladsen. (indsat af K. V ).

 

Fæstebrev til Smed Jens Frederiksen fra Holbæk Slot Ladegård

Huset og Smedien mart. nr. 9 i Merløse by og sogn, hvilket huse med smedie og tilligende, senest benyttet af R. R. Bentzen,

og med hk. 2 alb., Jens Frederiksen må i fæste beholde på efternævnte vilkår for ham og hustrues livstid, sålænge hun eller

ham i enkestand forbliver.

 1. Bygningerne der i overenstemmelse med foro. af juni 1787 og 9 marts 1838 er nu bleven fæsteren 

     overleveret med den her vedhæftede synsforretning, bliver det hans pligt årligen at kalke og at vedligholde i

     god og forsvarlig stand, samt i sådan igen ved fratrædelse eller dødsfald at aflevere. 

 2. Alle af bygningerne, jord og hartkorn gående ordinære og extraordinære skatter og påbud, derunder

     indbefattet min 1/40 af gammelskatten og landsskatter og ....udreder fæsteren til rette forfaldstider uden

     byrder for mig og hvad enten disse skatter nu er eller herefter bliver påbudne. Ligeledes erlægger han alle

     personlige skatter og pålæg for sig og familie.

     Fremdeles betaler han ikke blot det årlige brandcontingent af bygningernes forsikringssum, men også

     udgifterne ved de Omtaxationer, jeg måtte finde fornødne.

3.  I årlig afgift erlægger fæsteren 16. sexten rigsdaler der betales hvert års 1. maj og 1. november hver gang

     med det halve og første gang den 1. november 1862 for et halvt år.

4.  Stedets tilligende skal fæsteren forsvarligen gøde og dyrke samt opføre og vedligeholde anordningsmæssigt

     og beplante, hæge om samme, hvorimod han skal afholde sig fra jagt og fiskeri, der ønskes forbeholden.

     forøvrigt retter fæsteren sig efter landets love.

    Acorderet indfæstning er betalt med 50 rdl. og fogedpenge med 5 rdl.

                           

                                                                                        Dets til bekræftelse under navn og segl

                                                                                           København d. 31 decamber 1862

                                                                                                      F. V. Rottbøll

                                                                      Læst i Merløse Tuse Herreds Ret den 8. januar 1883,  Bang

                                                                   Har modtaget ligelydende original 29 juli 1863,  Jens Frederiksen

 

....---- .....

Synsforretning over et hus med smedie i Tv. Merløse, til fæster Jens Frederiksen.

 

Klaus Bang Etatsråd Herredsfoged og skriver i Merløse og Tuse Herreder.

 

Gør vitterligt: At år 863 den 23. april blev Merløse og Tudse herreder ret sat og holdt på Tinghuset i Holbæk af den ordinære dommer

    og skriver i overenstemmelse af retsmændene.

    For retten mødte sognefogederne Jens Rasmussen af Krøgerup og P. Davidsen af Hellestrup, der fremlagde den til dem passerede

    udmeldelse og deres ifølge heraf afholdte synsforretning over et hus med smedie i Tv. Merløse. overleveret til fæster Jens Frederiksen,

    hvilken beretning de gjorde at afhjælme.

    Udmeldelsen taget tilfølge hvorimod forretningen lyder således: Stemplet papir, taxt 48 sk.

    "1883 februar 6. mødte undertegnede sognefogeder Peder Davidsen af Hellstrup og Jens Rasmussen af Krøgerup i Merløse for ifølge

    Merløse og Tudse herreders rets udmeldelse af 2. dec. f.å., at foretage en synsforretning med hvilken det af R. Bentxen forhen fæstede hus

    med smedie i Merløse, agtes overleveret til ny fæster J. Frederiksen.

    For Holbæk Ladegårds ejer mødte forvalter Kolbye, hvorimod den tilkommende fæster, der modtog udmeldelsen var på foulig tilstede.

Vi fandt:

    I Stuehuset med gavlene i øst og vest, bestående af 9 fag, bygget af fyrretømmer, tækket med strå, med klinede vægge og gavle af brædder,

    samt fra den østlige ende indrettet 3 fag lo og tørvehus, 2 fag til køkken, kammer og skorsten, 2 fag til stuer og to fag til stue, med bræddeloft

    over 6 fag to fag med et fag vinduer, tildels med beslag, samt med de fornødne døre med beslag og lukke. Huset er gammelt men i brugbar stand.

 

(Indsat  af K. V. Andersen, er det her der henvises til matr. 9b?)

    2. Smedien beliggende ved landevjens vestlige side, bestående af 5 fag, bygget af fyrretømmer, tækket med tegl, med murede vægge og gavle,

       den synden af sten, den norden af brædder, indrettet til værksted med loft over halv hus, forsynet med 4 fag vinduer, 1 bræddeport og 1 dør.

       Beslag og lukke fandtes på port og dør -

       Smedien er i god brugbar stand.

      Til slutning bemærke vi, at denne forretning af os er afholdt efter samvittighed og bedste overbevisning, således som vi bedst kunne afhjælme. "

 

Peder Davidsen           Jens Rasmussen

 

                   Imod denne forretning vides intet at erindre

 

                            S. Kolben                          Jens Rasmussen

 

 

Synsmændene bekræftede med deres ansvarlige ed, at have foretaget forretningen efter deres samvittighed og i bedste skønnende,

hvorefter de blev demitterede vidner.

 

                                                                                          Retten hævet

                                                                                                Bang

                                                         Således udstedes denne syns- og overleveringsforretning

                                                         foran beskreven under min hånd og embeds segl.

 

                                                                                                                         Bang

                                                                                                                         ( L S )

                                                 -------------------------------

 

 

Da der har været købmandshandel, hvor man foruden alle gængse kolonialvarer også solgte kul, koks, petroleum og benzin,

har grunden altid været benævnt som værende formodet forurenet grund